More Story

Ask Golf Digest หลายคำถามคาใจ เราตอบให้ ในบทความนี้ # 1

เพื่อนของผมบอกว่า จะมีการวางตำแหน่งของหลุมบนกรีนก็ต่อเมื่อรอบๆบริเวณหลุมที่วางนั้นจะต้องเป็นที่ราบอย่างน้อยหนึ่งฟุตครึ่ง...
Golf Digest Thailand

Golf Digest Thailand