More Story

พัตต์ให้นิ่งเริ่มจากล่างขึ้นบน

stay steady on short putts พัตต์ให้นิ่งเริ่มจากล่างขึ้นบน คุณอาจจะเคยได้ยินมาว่าขณะพัตต์ระยะสั้นศีรษะต้องนิ่ง...
Golf Digest Thailand

Golf Digest Thailand