Instruction

เมื่อลูกจมทรายอยู่ในไลขึ้นเนิน สิ่งที่ท่านต้องการคือ สปีด   

Unplugged เมื่อลูกจมทรายอยู่ในไลขึ้นเนิน...

November 23, 2017 By Ben

เน้นทักษะพัตต์ไกลและพัตต์ระยะไม่เกินห้าฟุต            

Two Skills for Great Putting                                                                           ...

November 17, 2017 By Ben

ตีให้ออนกรีนมากขึ้นด้วยเทคนิคนี้        

GO-TO IRON BY JON RAHM ตีให้ออนกรีนมากขึ้นด้วยเทคนิคนี้ ...

November 15, 2017 By Ben


ใช้เทคนิคของการเล่นลูกในทรายที่คุณมี เพื่อตีลูกให้ออกจากรัฟข้างกรีน

Bunker Mentality ใช้เทคนิคของการเล่นลูกในทรายที่คุณมี...

November 13, 2017 By Ben

เคล็ดลับการตีไกลของเหล่าโปร

เคล็ดลับการตีไกลของเหล่าโปร ในวีดีโอซีรีส์ใหม่ของกอล์ฟไดเจสต์ที่มีชื่อว่า...

October 27, 2017 By Ben

ตรึงขนาดของวงสวิงเข้ากับระยะ ที่คุณตีได้

บ่อยครั้งที่การจะเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้น...

October 20, 2017 By Ben


From pit to princeGolf Digest Thailand

Golf Digest Thailand